Tõrva Noorte Liit

Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit loodi 24. septembril 2012. MTÜ eesmärgiks on tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid; rääkida kaasa Tõrva linna puuduvate otsuste tegemisel, tuues sealjuures esile ennekõike noorte seisukohad; arendada, toetatada ja kaitsta noorte huve, soove ning omaalgatust; läbi viia kohalikke ning rahvusvahelisi projekte.

Ühingu juhatus alates 5. juuni 2016:

Margo Metsoja

Sirli Pippar

Karl Kirt

Registrikood 80347373

Aadress Spordi 1, Tõrva linn, Valga maakond, 68606

Pangakonto: EE232200221056177672, Swedbank, Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit

Liikmed:

 1. Karl Kirt (asutajaliige)
 2. Kaspar Metsar (asutajaliige)
 3. Margo Metsoja
 4. Sirli Pippar
 5. Triin Jaansalu
 6. Merike Soomets
 7. Romet Piller
 8. Marietta Juurikas
 9. Rannar Park
 10. Teve Rajamets
 11. Michell Luik
 12. Edgar Metsar
 13. Kadriann Kalamees

Vabaühenduse MTÜ Tõrva Noorte Liit tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. MTÜ Tõrva Noorte Liit kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. MTÜ Tõrva Noorte Liit peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. MTÜ Tõrva Noorte Liit püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. MTÜ Tõrva Noorte Liit, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. MTÜ Tõrva Noorte Liit ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. MTÜ Tõrva Noorte Liit avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon MTÜ Tõrva Noorte Liit missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. MTÜ Tõrva Noorte Liit on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. MTÜ Tõrva Noorte Liit tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. MTÜ Tõrva Noorte Liit ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.