Tõrva valla noortevolikogu loomine sai avapaugu

Foto: Kertu Reva

Laupäeval toimus Marja talus seminar, kuhu oli kutsutud Tõrva piirkonna noorsootöötajad ning noored kõikidest piirkondadest, et arutada seda, kuidas uues valla peaks noortevolikogu edasi töötama.

Üheskoos mõtiskleti selle üle, mis on noortevolikogu eesmärk, kuidas peaks noortevolikogu valitud olema, milliste tegevuste peaks noortevolikogu tegema ja milline peaks välja nägema koostöö noortevolikogu ja noorte ning noortevolikogu ja vallavõimu vahel.

Noortevolikogu eesmärgina sõnastati, et Tõrva valla noortevolikogu peab olema vallas noorte häälekandjaks ja võrdväärseks partneriks vallavolikogule ja vallavalitsusele. Ta peab pakkuma oma liikmetele ja piirkonna noortele võimalust eneseteostuseks ja arenguks. Tähtsaks peeti ka seda, et noortevolikogu võtaks sõna tihedalt haridus- ja noorsootöövaldkonnas, kuid tõdeti, et ainult noorte teemasid ilmselt olemas ei ole ehk kõik teemad, mis noori huvitab ja puudutab ongi noorte teemad.

Valimissüsteemi vaidluses päris konsensust ei leitud ning tõdeti, et asja tuleb edasi arutada. Näiteks tekitas vaidlusi see, et kui palju peaks olema noortevolikogus liikmeid ning kas kandideerimiseks peab olema ka sissekirjutus Tõrva vallas. Siin tõmmati paralleele Riigikogu valimistega, kus kandideerimiseks sissekirjutus oluline ei ole. Küll, aga ei ole küsimust valijates, kes kindlasti peavad Tõrva valda sissekirjutust omama.

Käidi välja ka idee, et esimestel valimistel võiksid olla ringkonnad ning huvitava ideena käidi välja valimisliitude idee. See tähendaks, et noortel oleks võimalik valimistel moodustada nö „valimispundid,“ sarnaselt kohalike omavalitsuste volikogude valimistel valimisliitudega. Samas on sellel ideel nii plusse kui ka miinuseid, kuid kindlasti aitaks see kaasata valimistesse rohkem noori ja ei peaks nö „üksinda“ kandideerima.

Seminari käigus arutleti selle üle, milliste tegevustega peaks noortevolikogu tegelema. Välja toodi, et korraldada võiks lahedaid uusi üritusi kogu piirkonna noortele, kui ka vanu üritusi. Näiteks heliaju muusikaviktoriini. Lisaks ürituste korraldamisele tuleks vaadata ka seda, milliseid koolitusi ja tegevusi noortevolikogu liikmed vajaksid. Põhirõhk peaks olema siiski noorte ideede ja ettepanekute esitamine vallavõimule. Ühtlasi leidsid seminaril osalejad, et paremaks kaasa rääkimiseks oleks vaja noortevolikogu esindajaid vallavolikogu komisjonidesse.

Edasi töötatakse välja põhimääruse kavandid ja hakatakse valmistuma uuteks valimisteks. Esialgse kava kohaselt tahetakse uue valla noortevolikogu koosseis tööle saada juba aprilliks 2018.

Seminaril osalesid noorsootöötajad, praegused noortevolikogu liikmed, endised noortevolikogu liikmed ja vabatahtlikud, Tõrva Raadio liikmed ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja.

Tegevusi rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.